ไฮโดรเจลจากสารสกัดเสลดพังพอนในการกำจัดลูกน้ำยุงบริเวณชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นพิน มานะสุข, พรนภัส ปาละสกุล, วสุนทรินทร์ ศรีสุขกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณณดา ยอดแก้ว, วนิดา มังคลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในชุมชนหรือหมู่บ้านมีเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาในด้านสาธารณสุข ณ ตอนนี้การเลือกใช้พืชที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเเมลงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับการยอมรับเเละให้ความสนใจเพื่อนำมาใช้ทดเเทนสารเคมีที่ใช้ฆ่าเเมลง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลจากสารสกัดพืช เพื่อปลดปล่อยสารสกัดออกสู่เเหล่งน้ำ โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุง ในการสืบค้นข้อมูลของพืชที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงจากงานวิจัยที่ได้รับการรองรับเเละคัดเลือกชนิดของพืชที่สนใจสองชนิดเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ได้เเก่ ใบสาบเสือและใบสเลดพังพอน รวมถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากพืช ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดที่มีผลต่อลูกน้ำยุง ในการนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลจากพืช โดยนำใบสาบเสือมาศึกษาหาค่า pH สี กลิ่น และการเกิดฟองเมื่อเขย่ากับน้ำเเละเปรียบเทียบองค์ประกอบของสาร โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี จากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ศึกษาชนิดของพืช ลักษณะของพืช ระยะเวลาในการสกัดพืช และความเข้มข้นของสารสกัด เพื่อนำสภาวะที่เหมาะสมมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจล ศึกษาอัตราส่วนของโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมแลคเตท ในการขึ้นรูปไฮโดรเจลและศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลจากพืช โดยเปรียบเทียบกับทรายกำจัดลูกน้ำยุง สารสกัดใบสเลดพังพอนและผลิตไฮโดรเจล รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง

คำสำคัญ : ใบเสลดพังพอน ฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุง สารสกัดหยาบ