กระดาษชำระรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิชา ดำสุด, นพรัตน์ ธรรมรัตน์, กมลวรรณ คงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ยอดมณี, ศรายุทธ พูลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะฟางข้าวและชานอ้อย มักถูกทำลายโดยการเผา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะแก้ปัญหาขยะทางการเกษตรดังกล่าว โดยใช้คุณสมบัติความเหนียวนุ่มและสามารถทนต่อแรงดึงของเส้นใยเซลลูโลสในฟางข้าวและชานอ้อย มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมกระดาษชำระจากฟางข้าวและกระดาษชำระจากชานอ้อย โดยนำมาทดสอบประสิทธิภาพการละลายน้ำ การดูดซับน้ำ ค่าความเค้น การทนต่อกรด-เบส และปริมาณขี้เถ้า รวมทั้งนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกระดาษชำระที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ได้