นวัตกรรมเครื่องแยกขยะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศกร คำอู, ดารารัตน์ พรมดี, คัทริยา อาสนานิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, สงกรานต์ บุตตะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมเครื่องแยกขยะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องแยกขยะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า มาใช้ร่วมกับโปรแกรม Arduino เพื่อประดิษฐ์เป็นเครื่องแยกขยะ โดยเริ่มจากการแยกขยะให้ออกมาทีละชิ้น โดยถังที่มีเกลียวติดตั้งไว้บริเวณขอบด้านใน จากการถังเอียงและหมุนถังด้วยมอเตอร์ เกลียวที่ติดตั้งไว้จะค่อยๆลำเลียงขยะขึ้นมาทีละชิ้น ตกลงบนสายพานที่กำลังจะเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีตัวกำเนิดและตัวรับสัญญาณอยู่ระหว่างสายพาน โดยถ้ามีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามารบกวนการส่งคลื่น จะทำให้ตัวรับสัญญาณได้รับค่าที่เปลี่ยนไป เราได้ทำการทดลองขยะทั้ง 4 ประเภทที่ต้องการแยกมาทดลองว่าไว้ระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สังเกตบันทึกผลและทดลองซ้ำเพื่อความแม่นยำ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาทำให้ตัวรับสัญญาณได้รับค่าที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าที่ได้จะถูกส่งไปประมวลผลที่บอร์ด Arduino เมื่อได้รับข้อมูลโปรแกรมจะทำการประมวลผลและเริ่มนับเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่บนสายพานจนถึงแขนดันของประเภทนั้นแล้วดันวัตถุให้ลงถังส่วนวัตถุที่ไม่ได้กำหนดค่าไว้จะไม่ถูกแขนดันตัวใดดัน แต่จะถูกสายพานลำเลียงให้ไปลงถังใบสุดท้ายที่เป็นถังของวัตถุประเภทที่วัดค่าไม่ได้หรือไม่ได้กำหนดค่าไว้ในโปรแกรม