กล่องเกมฝึกสมองด้านความจำสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ บ่อเงิน, ภิไธยพร เเซ่ซื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากรสูงอายุมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 17.5 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออายุมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมองเกิดขึ้น คือ เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ สังเกตได้ยาก ทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความบกพร่องในเรื่องของความจำ และนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ได้

กล่องเกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุจัดทำขึ้นเพื่อช่วยฝึกสมองให้รู้จักใช้ความคิด กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน เปรียบเสมือนการบริหารสมองโดยกล่องเกมออกกำลังกายสมองสำหรับฝึกสมองเพื่อลดการเกิดอาการหลงลืมสำหรับผู้สูงอายุ สามารถใช้งานง่าย วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานนาน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับผู้สูงอายุและใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ กล่องเกมชิ้นนี้มีลักษณะ ภายในประกอบไปด้วยเกม 3 เกม ได้แก่ เกมที่ 1 เกมจำให้ได้เล่นให้ทัน,เกมที่ 2 เกมกดให้ไกลไปให้ถึง และเกมที่ 3 เกมบันไดงู โดยเกมทั้งสามเป็นเกมที่ช่วยด้านความจำ(memory) ด้านการทำงานประสานกันระหว่างการคิดรู้และกล้ามเนื้อ(psychomotor) ด้านสมาธิจดจ่อ(attention) และด้านการบริหารจัดการ(executive function) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยเน้นให้เกิดการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทางผู้จัดทำจึงสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสแทนที่การสร้างเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อให้เซลล์สมองเกิดการกระตุ้นในการเติบโตของเซลล์สมองทำให้สมองแข็งแรงขึ้น โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน โดยการให้ผู้สูงอายุทดลองใช้งาน และทำแบบประเมินพุทธิปัญญา(MoCA) ก่อนและหลังเล่น หากคะแนนหลังเล่นมีค่ามากกว่า 25 ถือว่าสมองอยู่ในสภาวะปกติ พร้อมทั้งทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องเกมฝึกสมอง