การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Stephylococcus aureus และ Escherichia coli ของแผ่นฟิลม์ปิดแผลที่มีส่วนประกอบของโปรตีนไหมเซริซินจากกาวไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร วิเศษนคร, ปรียากร ขันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรียก่อโรคสามารถพบได้ทั่วไป เมื่อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกาย โดยเชื้อแต่ละชนิดจะก่อให้เกิดความรุนแรงที่แตกต่างขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรค เช่น S.aureus , E.coli เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปที่ผิวหนังแต่สามารถเป็นเชื้อฉวยโอกาสก่อโรคบริเวณผิวหนังได้ การรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ เมื่อใช้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการดื้อยา ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้สืบค้นข้อมูล พบว่าโปรเซริซินจากกาวไหมมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำโปรตีนเซริซินจากกาวไหมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มปิดแผลเพื่อยับยั้งการเจริญเชื้อ S.aureus, E.coli อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้เลี้ยงไหมในชนบท โดยทำการสกัดเซริซินจากไหมบ้าน Bombyx mori (พันธุ์นางลายและพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ) วิเคราะหืสารสกัดที่ได้จากรังไหม นำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม ทดสอบคุณภาพและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์ม