แปลงผักไฮโดรโปนิกส์สุดคุ้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพงษ์ กันทาง, สันติภาพ พิพัฒน์รัตนชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์