การเปรียบเทียบชุดตรวจสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดใบรางจืดกับชุดตรวจสอบฟอร์มาลินมาตรฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพรรณ มุสิกพันธ์, ธนพร อาทิตยมณฑล, ณัฏฐ์ธีมา อัมระปาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารสดที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใช้ฟอร์มาลิน เพื่อรักษาความสดให้อยู่ได้นานขึ้น ซึ่งฟอร์มาลินจะส่งผลร้ายต่อร่างกายของผู้บริโภค และจากการศึกษาเกี่ยวกับใบรางจืดที่มีคุณสมบัติในการล้างพิษ คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะนำใบรางจืดมาทำสารสกัดโดยใช้ตัวทำละลายจากเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำกลั่น จากนั้นจึงนำไปทดสอบกับสารละลายฟอร์มาลินเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดใบรางจืดกับชุดตรวจสอบฟอร์มาลินมาตรฐาน (อย.)