การศึกษาจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บรรจุในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐา บุญลี, ปุณยาพร อบอุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชฎาภรณ์ ประจันพล, สุริยัน หนันดูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาจำนวนทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บรรจุในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสูตรในการหาจำนวนทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บรรจุในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ ที่ทำให้สามารถบรรจุพีระมิดได้มากที่สุด โดยให้ทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความสูงตรงเท่ากับความยาวฐานของแต่ละด้าน โดยเราจะใช้โปรแกรม SketchUp ในการสร้างรูปแบบ3มิติโดยจะสร้างทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดต่างๆจากนั้นนำไปบรรจุในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ แล้วบันทึกจำนวนพีระมิดที่สามารถใส่ได้ในกล่อง จากนั้นวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์จากข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสูตร สูตรที่ได้เราสามารถนำไปพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การบรรจุขนมใส่กล่องให้ได้มากที่สุด และการบรรจุสิ่งของที่มีรูปทรงและขนาดต่างกันใส่ลงไปในกล่อง เป็นต้น