การศีกษาประสิทธิภาพของเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza) ร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในการควบคุมรา (Macrophomina phaseolina) ที่ก่อโรคโคนเน่าในต้นข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพภัสสร กาแก้ว, ปณิชา เขียวอุบล, ศิรภัทร บุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมธ สระทองแป้น, กนกพร จีนมหันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครอบครัว และชุมชนของผู้จัดทำโครงงานประกอบอาชีพเกษตรกร คือ การปลูกข้าวโพด เป็นอาชีพหลัก โดยประสบปัญหาที่เกิดจากโรคโคนเน่าในต้นข้าวโพดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณที่ปลูกเป็นบริเวณที่ราบต่ำ จึงทำให้เกิดการระบายน้ำได้ไม่ดีนักจึงทำให้เกิดเชื้อรา Macrophomina phaseolina เข้าทำลายทางรากข้าวโพดตั้งแต่ระยะกล้า หรือระยะข้าวโพดเริ่มแก่ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านผลผลิตส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัว จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza)และเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ยับยั้งเชื้อราที่ทำให้ก่อโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคผลร่วงในลำไย โรคดอกร่วงในทุเรียน และโรคโคนเน่า

ดั้งนั้นในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้เราจึงมีแนวคิดที่จะนำเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza)และเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) มายับยั้งเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ก่อให้เกิดโรคโคนเน่าในข้าวโพด