การตรวจสอบสภาพความเป็นพิษในเห็ดด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธ์หทัย ศรแผลง, จิรภัทร ต่างประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแยกความแตกต่างระหว่างเห็ดพิษหรือเห็ดเบื่อกับเห็ดที่รับประทานได้นั้น จะใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นเกณฑ์ ซึ่งค่อนข้างมีข้อจำกัด โดยเฉพาะถ้าเห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในสกุลเดียวกัน ลักษณะรูปทรงและสีของดอกเห็ดจะคล้ายคลึงกันมากยิ่ง ในระยะที่ยังเป็นดอกตูมจะเหมือนกันจนไม่สามารถแยกแยะได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเท่านั้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยวิธีทางชีวภาพ และนำอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ มาใช้ตรวจสอบสภาพความเป็นพิษและแยกความแตกต่างระหว่างเห็ดพิษและเห็ดปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการจำแนกชนิดของเห็ดพิษด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัดเวลา และสามารถไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอนุกรมวิธานสำหรับเห็ดป่าชนิดอื่นๆ ต่อไป