ผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกขนุนและสาเกในการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา ริพลทา, บุศรินทร์ จีนสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ คำผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันขนุนเป็นผลไม้ของไทยที่มีความนิยมรับประทานกันอย่างเเพร่หลายเเละสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งประกอบอาหารคาวเเละหวาน เช่น แกงขนุนอ่อน สลิ่มเชื่อม ขนุนเชื่อม และยังมีผลไม้ไทยที่มีความสำคัญเเละยังมีรสชาติอร่อยอีกหนึ่งชนิด คือ สาเก ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเช่นเดียวกับขนุนโดยส่วนใหญ่จะนิยมนำไปประกอบอาหารหวาน เช่น สาเกเชื่อม แกงบวดสาเก

ส่วนของขนุนที่คนนิยมนำไปใช้ประโยชน์ คือ ส่วนเนื้อของขนุน ส่วนเปลือกของขนุนจึงเป็นส่วนที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เเละทำให้เกิดขยะจำนวนมากทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเปลือกขนุนว่าสามารถนำมาปรับใช้หรือสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมเเละได้ทราบว่าขนุนเป็นพืชตระกูลที่มีสารคล้ายกันกับมังคุดเเละค้นพบว่ามีวิจัยอ้างอิงเกี่ยวกับสารในเปลือกลูกมังคุดซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืชได้คือสารในกลุ่มเเซนโทนทางคณะผู้จัดทำจึงคาดว่าเปลือกลูกขนุนจะมีสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้

โรคที่เกิดในพืชส่วนใหญ่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สำคัญเเละเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรไทยคือเชื้อรา เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืชมีหลากหลายชนิด เช่น ราสนิม เชื้อราพิเทียม เชื้อราสเคลอโรเทียม ฯลฯ เป็นต้นเหตุที่สามารถก่อให้เกิดโรคในพืชได้มากมาย

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะทางการเกษตร อย่างในส่วนของเปลือกผลไม้ที่ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกขนุนและสาเกในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นเหตุของโรคในพืชต่างๆ และนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเเละรวมถึงประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมหรือนำไปต่อยอดให้เกิดการสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย