กล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพาสามารถติดโทรศัพท์ได้จากอีพ็อกซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สกุลรัตน์ นามพิมพ์, ธีร์ธวัช ธารชัย, วรพล เที่ยงวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตร์วะดี ผุสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลกาฬสินธุ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องกล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพาสามารถติดโทรศัพท์ได้จากอีพ็อกซี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตเลนส์อีพ็อกซีจากอีพ็อกซีฮาร์ดเดนเนอร์ผสมกับอีพ็อกซีเรซิ่น และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเลนส์อีพ็อกซีกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยการใช้อีพ็อกซีฮาร์ดเดนเนอร์ผสมกับอีพ็อกซีเรซิ่นซึ่งมีความใสและแข็งแรงในการผลิตเลนส์ ใช้ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่าการมองเห็นด้วยตาเปล่าแทนการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่พกพาได้ยาก

การดำเนินงานมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์เลนส์อีพ็อกซี ด้วยการกำหนดให้เลนส์ใกล้ตามีรัศมีความโค้ง 0.42 เซนติเมตร ความสูง 0.5 เซนติเมตร ความหนา 0.5 เซนติเมตร เลนส์ใกล้ตามีรัศมีความโค้ง 0.84 เซนติเมตร ความสูง 1.5 เซนติเมตร ความหนา 1 เซนติเมตร นำเลนส์ต้นแบบทาวาสลินและตั้งไว้บนพื้นเรียบ และนำดินน้ำมันมาล้อมรอบต้นแบบเลนส์ห่าง 1 เซนติเมตร แล้วเทปูนปลาสเตอร์ในแบบเลนส์ทิ้งไว้ 1 วัน จะได้ต้นแบบเลนส์จากปูนปลาสเตอร์ ขั้นตอนที่ 2 ผลิตเลนส์ ด้วยการนำอีพ็อกซีฮาร์ดเดนเนอร์ผสมกับอีพ็อกซีเรซิ่นในอัตราส่วน 1 : 3 แล้วนำไปเทใส่แม่แบบเลนส์จากนั้นทิ้งไว้ 1 วัน ขั้นตอนที่ 3 การประกอบเลนส์กับโทรศัพท์ ด้วยการสร้างที่ยึดติดกับโทรศัพท์ที่สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ จากการทดลองพบว่า สามารถผลิตเลนส์ที่มีกำลังขยายเป็น 20X มีรัศมีความโค้ง 0.81 เซนติเมตร มีความหนาของเลนส์ที่ 1 เซนติเมตร ได้จากอีพ็อกซีฮาร์ดเดนเนอร์ผสมกับอีพ็อกซีเรซิ่น และเลนส์อีพ็อกซีมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในกำลังขยาย 30X ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสามารถใช้เลนส์อีพ็อกซีติดโทรศัพท์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าการมองเห็นด้วยตาเปล่านอกห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์ และการพกพาได้