โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สถบดี แสนมี, ฤทัยรัตน์ รักพินิจ, สถบดี แสนมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร วีระชัยรัตนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับระดับสติปัญญาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงมีการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการจำ การคิด การสะกดคำ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีกระบวนการทักษะทางการจำ การคิด การสะกดคำ การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น