โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา จันทร์คลองตัน, นุชนภา มัคเจริญ, ชัย สามัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทินกร ไทยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุศลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) จากชุดคำสั่งตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) กับค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายที่วัดจาก EC Meter และการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำอัตโนมัติเมื่อค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) ต่ำกว่าที่กำหนด 2) เพื่อศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) ที่ได้จากการทำงานของระบบควบคุมการผสมสาร A และสาร B ในถังผสมปุ๋ยสำหรับผักสลัด 3) เพื่อศึกษาและสร้างระบบปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับผักสลัด 4) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักสลัดหลังทดลองใช้ระบบควบคุมฯ 5) เพื่อออกแบบและสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของระบบควบคุมคุณภาพปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ ส่วนที่ 2 วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของระบบปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน ส่วนที่ 3 โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์จากวัสดุเหลือใช้ ผลการทำโครงงานพบว่า โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ ใช้ชุดคำสั่งและเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย (EC) ที่สร้างขึ้น มาปรับใช้เพื่อควบคุมค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) ในถังผสมปุ๋ยอัตโนมัติและมอเตอร์ปั๊มสาร A และ B ทำงานเมื่อค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย (EC) ต่ำกว่า 1.2 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และระบบควบคุมสารคุณภาพปุ๋ยสามารผสมปุ๋ยให้มีค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย (EC) เฉลี่ยเท่ากับ 1.40 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ ถูกออกแบบและสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของระบบควบคุมคุณภาพปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ ส่วนที่ 2 วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของระบบปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน ส่วนที่ 3 โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์จากวัสดุเหลือใช้