การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์จากผลยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชาพร สุขสมบูรณ์, รสสุคนธ์ แพงวาปี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์จากผลยางพารา จัดทำขึ้นเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับโครเมียมจากน้ำที่มีการปนเปื้อนของโครเมียม ได้และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตผลิตถ่านกัมมันต์และการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะผู้จัดทำได้เลือกผลยางพารามาเป็นวัสดุหลักในการผลิตถ่านกัมมันต์ ในการศึกษาได้นำผลยางพาราไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105oC เป็นเวลา 8 ชั่วโมง บดผลยางพาราที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้ว จากนั้นกรองด้วยตะแกรงร่อน จากนั้นนำผลยางพาราที่ผ่านการอบแล้วมาคาร์บอไนซ์โดยการเผาที่อุณที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600oC ปริมาณ 60-80 g เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำถ่านไปเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกรดฟอสฟอริก โดยผสมกับกรดฟอสฟอริกด้วยอัตราส่วนระหว่างกรดฟอสฟอริกต่อถ่าน 3:1 กวนให้เข้ากันนาน 4 ชั่วโมง นำของผสมที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 110oC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำถ่านกัมมันต์ที่ได้ไปวิเคราะห์ความพรุน โดยใช้เครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุนและทำการทดลองหาปริมาณการดูดซับโครเมียมโดยใช้เครื่อง UV-Visiblespectrophometer ซึ่งในขั้นตอนแรกเป็นการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อปริมาณโครเมียม ณ ความเข้มข้นต่างๆ ขั้นตอนต่อไปคือการหาปริมาณโลหะโครเมียมที่ดูดซับได้ โดยนำถ่านที่สภาวะต่างๆ มากวนกับสารละลายโครเมียมความเข้มข้น 1.0 M 50 มิลลิลิตร และนำมากรองเติมน้ำกลั่นจนสีโครเมียมจางลง นำไปอบไล่ความชื้น 120 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำถ่านมาทำปฏิกิริยากับกรดกัดทอง ให้เหลือแค่ปริมาณโครเมียมที่ดูดซับได้ นำไปหาค่าการดูดกลืนแสงแล้วไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่สร้างไว้เผื่อหาปริมาณการดูดซับโครเมียม