ฟิล์มรักษาบาดแผลจากน้ำผึ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ ลิขิตวิเศษกุล, พัสข์ปภัค รักษากลิ่นสุธิติ, ณัฐญารัชต์ ฉัตรพิมพ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจัยพรรณ เข็มแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มรักษาบาดแผลจากน้ำผึ้ง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาร้อยละความเข้มข้นของน้ำผึ้ง ในการขึ้นรูปฟิล์มรักษาบาดแผลจากน้ำผึ้ง 2.เพื่อศึกษาร้อยละความเข้มข้นของสารเติมแต่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของฟิล์มรักษาบาดแผลจากน้ำผึ้ง และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มรักษาบาดแผลจากน้ำผึ้งต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย