คุณภาพของวัสดุชีวภาพขึ้นรูปทางการเกษตร โดยการอัดแรงร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติกา เกตุรัตน์, รสิตา สองพัง, ธนเดช อนันตวรพจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมภิรา แก้วหนูนวล, สาคร ขันชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการครั้งนี้เพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุขึ้นรูปธรรมชาติในท้องถิ่นได้เเก่ ใบกล้วย หญ้าคา ไม้ไผ่ หญ้าเนเปีย ทางปาล์ม โดยใช้ตัวประสานได้เเก่ น้ำยางพารา เเป้งมันสำปะหลัง ทำการขึ้นรูปด้วยการบีบอัดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

  1. นำเส้นใยธรรมชาติผสมตัวประสานในอัตราส่วนต่างๆ

  2. ทำการขึ้นรูปโดยการบีบอัดพร้อมให้ความร้อน

  3. ทำการทดสอบสมบัติความยืดหยุ่น ความเเข็ง สมบัติการอุ้มน้ำ สมบัติการต้านทานการย่อยสลาย

  4. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความเหมาะสมของเส้นใย และ อัตราส่วนที่เหมาะสม