การตรวจวัดไอออนของโลหะ โดย Paper – Brazilin จากสารสกัดแก่นฝาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัลคุ์วดี จุปะมัดถา, จิรัชญา ละม้ายศรี, ศุภาสินี น้อยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ จันธิมา, ปวริศา มีสุขเสมอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันน้ำมีการปนเปื้อนโลหะอยู่หลายชนิด โลหะเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายมากๆ จะส่งผลต่อร่างกาย เช่น ทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบและส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกาย พวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาการทำชุดตรวจอย่างง่าย (Test Kit) จากสารสกัดแก่นฝาง เพื่อตรวจวัดไอออนของโลหะจาก สารตัวอย่าง แทนเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีราคาแพงและนำแก่นฝางมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด สารสกัดจากแก่นฝางมี Brazilin ที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะ โดยใช้โลหะเป็นลิแกนด์ (Ligand) โดยขั้นตอนการทดลอง คือ เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ในช่วงค่า pH ต่างๆ จากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อทดสอบหาค่า pH ที่เหมาะสมที่เกิดปฏิกิริยาสารประกอบเชิงซ้อนและนำไปทดสอบกับสารละลายโลหะชนิดต่างๆ แล้วสังเกตสีการเปลี่ยนแปลง จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงคือเมื่อหยดสารละลายบัฟเฟอร์ที่เป็นกรดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และหยดสารสารละลายบัฟเฟอร์ที่เป็นเบสจะมีสีแดง และเมื่อหยดสารละลายที่มีไอออนของโลหะจะเปลี่ยนจากสีส้มแดงเป็นสีอื่น โดยค่า pH ที่เราเลือกใช้คือ pH9 เพราะเป็นค่า pH ที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของสีชัดเจนที่สุด แล้วนำมาทำ Paper-Brazilin โดยใช้กระดาษกรอง และนำไปทดสอบกับสารตัวอย่างที่สนใจ ได้แก่ น้ำบริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียน, น้ำบาดาล และเมื่อนำไปทดสอบกับตัวอย่างน้ำบาดาล ก็เปลี่ยนสีจากสีส้มแดงเป็นสีม่วง ทำให้ทราบว่าน้ำตัวอย่างที่เราสนใจมีไอออนของโลหะเจือปนอยู่ วิธีนี้เป็นการตรวจสอบไอออนของโลหะ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพก่อนที่จะนำไปทดสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงในห้องปฏิบัติการ