การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากวัตถุดิบต่างชนิดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณภัทร คงแก้ว, พราวพรรษ กลั่นสุวรรณ, พงศ์ชยุตม์ ศรีชูวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้เราต้องหันมาใส่ใจในเรื่องการรักษาความสะอาดมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นในการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ปัจจุบันแอลกอฮอล์ที่วางขายอยู่ในตลาดมีหลากหลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันทางกลุ่มของเราจึงได้คิดทำโครงงานเพื่อจะศึกษาว่าแอลกอฮอล์ล้างมือแต่ละชนิดที่มีส่วนประกอบเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่แตกต่างกันหรือไม่