กระดาษสาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลินดา ณ รังษี, ชวัลนุช รานวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำเพื่อมาทดแทนกระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า