การพัฒนาอิฐบล็อกปูพื้นปูพื้นจากตอซังข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนนันท์ ธนามิตรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงรักษ์ เนียมสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาประสิทธิภาพของตอซังข้าวที่มีผลต่อน้ำหนักและความแข็งของอิฐบล็อก เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของตอซังข้าวที่มีผลต่อน้ำหนักและความแข็งของอิฐบล็อก และ ทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอิฐบล็อกปกติตามตามท้องตลาดกับอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของตอซังข้าว เพื่อเป็นการหาแนวทางใหม่ในการใช้ตอซังข้าวให้เกิดประโยชน์ ลดต้นทุนในการผลิตอิฐบล็อก และเพิ่มช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร