การศึกษาตัวดูดซับเอทิลีนจากผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัชญา แสงสิมมา, สุธัญญา อินสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดา เพชรคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรที่มีสวนผลไม้เป็นของตนเองได้มีการส่งออกผลไม้ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อแต่ ปัญหาที่ตามมาในระหว่างการขนส่งก็คือพบว่าผลไม้สุกก่อนถึงที่หมาย

จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น จึงคิดที่จะศึกษาสารที่สามารถช่วยชะลอความสุกของผลไม้ได้ โดย ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่าย ใช้ต้นทุนในการชะลอการสุกของผลไม้ต่ำและสามารถทำเองได้ การศึกษาสาร ที่ช่วยชะลอการสุกของผลไม้นี้นั้นจะช่วยเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งในขณะขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย ปลายทางของผู้รับสินค้าได้

ดังนั้นทีมผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาการทำแผ่นดูดซับสารเอทิลีนจากผลไม้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสุกของผลไม้ก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการโดยสามารถทำเองได้

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

  1. เพื่อเปรียบเทียบการดูดซับเอทิลีนจากสารต่างชนิดกัน

  2. เพื่อสร้างแผ่นดูดซับเอทิลีนจากผลไม้

ขั้นตอนการทดลอง

  1. นำฟางไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ในปี๊บ 45 นาที

  2. นำออกมาจากปี๊บแล้วนำไปล้างน้ำเปล่า 3 ครั้ง

  3. นำมาแยกเป็น 4 ส่วนใส่ในกะละมัง

ส่วนที่ 1 นำมาผสมกับถ่านกัมมันต์ นำไปขึ้นรูปเป็นกระดาษในกรอบไม้แล้วนำไปตากแดด

ส่วนที่ 2 นำมาผสมกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต นำไปขึ้นรูปเป็นกระดาษในกรอบไม้แล้วนำไปตากแดด

ส่วนที่ 3 นำมาผสมกับถ่านกัมมันต์และโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต นำไปขึ้นรูปเป็นกระดาษในกรอบไม้แล้วนำไปตากแดด

  1. ส่วนที่ 4 นำไปขึ้นรูปเป็นกระดาษในกรอบไม้แล้วนำไปตากแดด

  2. เมื่อแห้งหมดทั้ง 4 ส่วนแล้ว นำมาตัดเป็นกระดาษแผ่นที่เท่ากัน

  3. นำไปทดลองโดยนำผลไม้ที่เป็นชนิด ขนาด น้ำหนัก และเก็บในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ไปใส่กล่องปิดทึบที่มีแผ่นดูดซับอยู่ทั้ง 4 กล่องที่มีแผ่นดูดซับที่แตกต่างกัน

  4. บันทึกผล