รหัสลับจำนวนเฉพาะฟิโบนักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิ่นมนัส คำภีระแปง, อติเทพ ทัพภมาน, นทีกานต์ วงค์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ หารูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล โดยใช้จำนวนเฉพาะฟิโบนักชี แนวคิดของการทำโครงงานมาจากการทำธุรกรรมออนไลน์ และมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า จึงมีการใช้ชุดตัวเลขที่มีความซับซ้อนในการเข้ารหัสข้อมูล กระบวนการดำเนินการ ในครั้งนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ การเป็นจำนวนเฉพาะ ด้วยวิธีการพื้นฐานต่างๆ และหาวิธีการตรวจสอบ การเป็นจำนวนเฉพาะ กรณีตัวเลขที่มีค่ามากๆ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดคำนวณ และหารูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้จำนวนเฉพาะ โดยใช้ข้อสรุปเชิงอุปนัย และเมื่อได้รูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้จำนวนเฉพาะ ก็จะทำการทดลองเพิ่มเงื่อนไข เลือกเฉพาะกรณีที่เป็นจำนวนเฉพาะฟิโบนักชี และหารูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้จำนวนเฉพาะฟิโบนักชี หลังจากนั้นเปรียบเทียบ การเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้จำนวนเฉพาะฟิโบนักชี และการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้จำนวนเฉพาะ