การศึกษาความแตกต่างของขนาดอนุภาคและรูปทรงเรขาคณิตที่มีผลต่อการลดเสียงรบกวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร อ่อนพรม, ต้นน้ำ เอี่ยมสอาด, การรัฐ ปีติภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในกระบวนการและทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในรายวิชาโครงงาน ซึ่งสามารถจำแนกได้หลายสาขา โดยสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ เป็นหนึ่งในสาขาที่หลายคนให้ความสนใจและมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุ และในหลายงานวิจัยที่พัฒนานั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาขึ้นรูปเพื่อทดแทนวัสดุที่มีราคาแพง โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่รุ่นพี่นำมาใช้นั้นบ้างมีลักษณะเป็นเส้นใย บ้างก็เป็นผง หรือแม้แต่กระทั่งถ่านและขี้เถ้าแกลบ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีข้อสงสัยว่าขนาดอนุภาคของวัตถุดิบที่มีลักษณะแบบใดจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยนำมาทดสอบวัดค่าการกันเสียง และทดสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น แรงดึง การคืนรูป ตลอดจนการดูดซึมน้ำ เมื่อได้อนุภาคของวัสดุที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้ว ทางคณะผู้จัดทำยังมีข้อสงสัยอีกว่า ทำไมแผงรองไข่จึงสามารถดูดซับเสียงในห้องได้เมื่อศึกกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าลักษณะรูปทรงของแผงรองไข่ส่งผลต่อการกันเสียง เราจึงสร้างแผงกั้นโดยเลือกใช้อนุภาควัสดุที่ดีที่สุดในข้างต้น มาขึ้นเป็นรูปเป็นทรงทางเรขาคณิต ได้แก่ ครึ่งทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย โดยกำหนดให้ฐานมีรัศมีและความสูงที่เท่ากัน จากนั้นนำไปทดสอบค่ากันเสียงเพื่อดูว่ารูปทรงประเภทใดที่ช่วยลดทอนเสียงได้ดีที่สุด