เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตันหยง กันยามา, ศุภธิตา สุขเหล็ก, ณัฏฐชา อ่อนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา สุรำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าต่าง ๆ มากมายท้ังในและต่างประเทศ

เช่น สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และสินค้าสําคัญอีกหน่ึงอย่างคือสินค้าทาง การเกษตร ท่ีมีการส่งออกอย่างหลากหลาย แต่ในกระบวนการขนส่งสินค้านั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การใช้ระบบ

Global Positioning System (GPS) ที่ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้าทําให้

ประหยัดเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังทําให้ทราบตําแหน่งของสินค้าที่กําลังขนส่งได้อีกด้วย แต่

ใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ได้นํามาใช้แค่ในการขนส่งสินค้าเท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตสินค้า การรักษาความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค อุปโภค

จากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน เราจึงนําเทคโนโลยีนี้

เข้ามาช่วยในทางการเกษตรของไทย เพื่อให้การผลิตสินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตมากขึ้น ช่วยทุ่นแรง ช่วย

ประหยัดเวลา และอาจจะยังช่วยลดต้นทุนในการจ้างคนมาทํางานอีกด้วย ในการทําการเกษตรนั้นมีหลายขั้นตอน

การเพาะปลูก เช่น การเตรียมสภาพดินเพื่อเพาะปลูก การดูแลต้นพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังมีการหยอด

เมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งจําเป็นต้องใช้เวลาในการหยอดเมล็ดพันธุ์นานอีกทั้งต้องใช้แรงงานในการหยอดเมล็ดพันธุ์จํานวน

มากอีกด้วย