การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจากแมงกะพรุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบดี เลาลักษณเลิศ, ลภัส พรธนมนตรี, ฐาปกรณ์ พิพัฒน์ผจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกแคปซูลยาที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ผลิตจากเจลาตินที่ได้จากคอลลาเจนในหนังหรือกระดูกของสัตว์ เช่น วัว หมู หรือ พืช ซึ่งผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถบริโภคแคปซูลยาจากเจลาตินหมูได้ เปลือกแคปซูลที่ทำมาจากเจลาตินวัวอาจมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรควัวบ้า ส่วนเปลือกแคปซูลจากเซลลูโลสพืชนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจเลือกแมงกะพรุนมาใช้ในงานวิจัย เพราะในแมงกะพรุนมีปริมาณคอลลาเจนที่สูง สามารถบริโภคได้กว้างขวางและปลอดภัย โดยไม่ขัดกับหลักความเชื่อของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีจำนวนมากเพราะแมงกะพรุนสามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้เร็ว ในการทดลองสกัดเจลาตินจากแมงกะพรุนลอดช่อง เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นเปลือกแคปซูลแข็ง จะใช้เฉพาะส่วนร่มของแมงกะพรุน โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 ใช้แมงกะพรุนที่ดองมาก่อนและชุดที่ 2 นำมาดองกับเกลือและสารส้มเพิ่มเติม แล้วนำไปอบแห้ง จากนั้นนำมาแบ่งสกัดโดยใช้กรด และเบส แล้วนำไปเขย่าในเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ นำทั้งสองชุดมาปรับค่า pH เป็น 7 ด้วยกรดและเบส นำเข้าอ่างควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นนำมากรอง 2 รอบ นำไปอบแห้ง แล้วนำเจลาตินที่สกัดได้ไปตรวจสอบมวลโมเลกุลโดยใช้ SDS-PAGE วัดค่าความแข็งแรงของเจล (Gel Bloom) วัดค่าความหนืด(mPa.s) และวัดค่า pH โดยเจลาตินที่สกัดด้วยกรดจะมีสีเข้มในช่วง 25-35 kDa ในขณะที่การสกัดด้วยเบสจะมีสีเข้มในช่วง 60-180 kDa ส่วนค่าอื่น ๆ นั้นยังไม่สามารถสรุปผลได้เนื่องจากเจลาตินยังไม่สามารถละลายได้หมดจึงไม่สามารถวัดค่าต่าง ๆ ได้