การคาดการณ์วัณโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดยใช้หลักการ image processing และ deep learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภารดี สุวรรณวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจรีย์ ธิราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์