การศึกษาการเกิดขึ้นและการกระจายตัวของไมโครพลาสติกในบริเวณป่าชายเลนในอ่าวปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซากีรีน สะกะแย, มุมิน แวอาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบิล หะยีมะแซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสะสมตัวของไมโครพลาสติกในทะเลถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากไมโครพลาสติกถูกกลายเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารทั้งในสิ่งมีชีวิตในทะเลและมนุษย์ ซึ่งสามารถเกิดผลกระทบต่อร่างกายที่ตามมาได้ เนื่องจากไมโครพลาสติกสามารถที่จะดูดซึมสารพิษต่างๆ เช่น โลหะหนัก polybrominated diphenyl ethers สารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ ดังนั้นการทราบถึงการมีอยู่และการหาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณที่มีการสะสมตัวของไมโครพลาสติกจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาและแก้ไขปัญหาการสะสมตัวของไมโครพลาสติกขึ้น อ่าวปัตตานีเป็นอ่าวที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคและประเทศ มีแนวป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งในบริเวณนี้เองยังไม่มีข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับการสะสมตัวของไมโครพลาสติก จำเป็นที่จะต้องศึกษาการมีอยู่ ปริมาณ รูปร่าง สี ชนิดพอลิเมอร์ ของไมโครพลาสติกโดยการเก็บตัวอย่างรอบอ่าวปัตตานีและศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยในพื้นที่อ่าวปัตตานีและปริมาณการสะสมตัวของไมโครพลาสติก ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาใน 3 ความสัมพันธ์ด้วยกันคือ ปริมาณไมโครพลาสติกกับปัจจัยความหนาแน่นของป่าชายเลน ปริมาณไมโครพลาสติกกับกระแสนำ้และนำ้ขึ้นนำ้ลง และปริมาณไมโครพลาสติกกับชนิดของป่า คือ ป่าแสมและป่าโกงกาง เป็นกลุ่มพืชที่พบมากในแนวป่าชายเลนบริเวณรอบอ่าวปัตตานี จากนั้นนำตัวอย่างเหล่านี้มาจำแนกขนาด รูปร่าง สี ผ่านกล้องจุลทรรศน์และทำการแยกชนิดพอลิเมอร์ผ่านเครื่อง FTIR Micro-Spectrometer