นวัตกรรมแผ่นฟิล์มชีวภาพกำบังรังสีที่มีเจลาตินเป็นส่วนผสมหลัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินดา ศรีสวัสดิ์, ญาณิศา เงาทอง, ปวีณ์กร นิธิโกสินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพที่มีส่วนผสมของเจลาตินจากเกร็ดปลาเป็นหลัก และทำการเติมสารประกอบแบเรียมคอลไรด์ (BaCl2.2H2O), คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4.5H2O), ไอรอน (II) ซัลเฟต (FeSO4.7H2O), และเลด (II) ไนเตรต (Pb (NO3)2) รวมตัวเป็นตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคมีต่างๆที่ทำการผสมกับเจลาติน เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลความสามารถในกำบังรังสีและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้เจลาตินจากเกร็ดปลามาผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพสำหรับนำมาประยุกต์เป็นวัสดุกำบังรังสี ซึ่งการกำบังรังสีมีการตรวจสอบค่าต่างๆที่สำคัญ เช่นค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าความหมายครึ่งค่า เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำมาซึ่งนวัตกรรมของวัสดุชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเจลาตินอีกด้วย