โถปัสสาวะบ่งบอกโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมณัช สกุลชิต, ณัฐมริสรา ทักถิ่น, ภูมิชนก ดิษฐ์ราชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวานนท์ ตังสุรัตน์, กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกาย โดยไตจะกรองเอาของเสียออกจากเลือดและขับออกมาเป็นปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกโรคได้หลายชนิด โดยเฉพาะสีที่บ่งบอกสุขภาพ ปัสสาวะปกติมีสีเหลืองอ่อนเหมือนฟางข้าว ถ้าดื่มน้ำน้อยปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นถึงสีเหลืองอำพัน ถ้าดื่มน้ำมากปัสสาวะจะมีสีอ่อนลงจนเหมือนไม่มีสีได้ สีของปัสสาวะแปรเปลี่ยนไปได้จากหลายสาเหตุ เช่น ยา อาหารและปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโรคร้ายที่แอบแฝงอยู่ในร่างกาย สีปัสสาวะปกติจะมีสีเหลืองอ่อนใส ไม่ขุ่น ถ้าดื่มน้ำมากแต่ปัสสาวะยังเป็นสีเหลืองขุ่นหรือดื่มน้ำน้อยแต่ปัสสาวะเป็นสีขาวใส อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังมีปัญหาสุขภาพ สีของปัสสาวะจึงเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังร้องเตือน เป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นให้ได้เตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งวิธีการตรวจเช็คด้วยตัวเองง่ายๆ ควรจะสังเกตสีของปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ คณะผู้จัดทำจึงสนใจตรวจสีของปัสสาวะให้เหมือนการตรวจสุขภาพทุกวัน โดยทำโถปัสสาวะบ่งบอกโรคที่สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงและโอกาสเกิดโรคต่างๆ จากสีของปัสสาวะ เพราะการตรวจสุขภาพประจำปีมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและไม่สามารถตรวจบ่อยๆ ได้ บางครั้งโรคร้ายอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายจนยากแก่การรักษาให้หายขาด ดังนั้นการคัดกรองโรคเบื้องต้นตามปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล โดยตรวจหาโรคแฝงที่เราเสี่ยงที่จะเป็น อาจด้วยพันธุกรรม หรือโรคที่พบบ่อย จากการเฝ้าติดตามสีของปัสสาวะในแต่ละวันด้วยตนเองจึงเป็นเป้าหมายหลักของคณะผู้จัดทำ โดยติดตั้งระบบสมองกลฝังตัวด้วยการใช้บอร์ดสมองกลพร้อมเซนเซอร์วัดค่าสีในท่อขนาดเล็กของโถปัสสาวะผ่านการประมวลผลแสดงค่าสีที่บ่งบอกโรคและแจ้งเตือนยังจอแสดงผลเพื่อให้ผู้ที่มาใช้โถปัสสาวะได้ทราบผลการตรวจแต่ละวัน โดยไม่ต้องสัมผัสปัสสาวะโดยตรง ซึ่งถ้ามีแนวโน้มเดิมซ้ำๆ ที่จะเป็นโรค จะได้มีการไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง