ตู้เพาะเนื้อเยื่อกล้วยหิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซาฟีอีน ปรีเเต, อุสมัน มูซอ, มูฮำหมัดไซฟู้ดดีน มูฮิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นูซีลา จินตรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธุ์กล้วยหินโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ผลิตต้นให้ได้จำนวนมากใน

ระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำต้นไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นอาชีพ ได้ทดลองศึกษาสูตรอาหาร 6 สูตร

เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ระยะแรก โดยใช้อาหารสูตร MS + น้ำาตาลทราย 30 กรัมต่อลิตร เป็นสูตรพื้นฐาน

เปรียบเทียบระหว่างการใช้อาหารเหลวและอาหารแข็ง เพิ่ม BA 5 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือน้ำามะพร้าว

อ่อน 450 มิลลิลิตรต่อลิตร พบว่าหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนาน 35 วัน ชิ้นส่วนบนอาหารแข็งมีจำานวน

และการพัฒนาของยอดมากกว่าในอาหารเหลว โดยการใช้ BA 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดจำานวนยอดเฉลี่ย

มากที่สุด 0.7 ยอด และยอดมีความยาวเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 11.7 มิลลิเมตร สำาหรับการเกิดรากนั้น พบว่า

อาหารแข็งที่เติมน้ำามะพร้าว 450 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำานวนรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.57 ราก และความยาว

รากเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.19 เซนติเมตร ตามลำาดับ