เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยเลนส์นูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร ชูกลิ่น, วชิระ พัวจรัสรุ่งสกุล, พิรญาณ์ ศรภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเลนส์นูนทำให้ทราบว่ามีคุณสมบัติในการรวมแสง ณ บริเวณจุดโฟกัสจะมีความร้อนสูงกว่าปกติ จึงใช้คุณสมบัตินี้นำมาประยุกต์เป็นเครื่องกลั่นน้ำพลังงานบริสุทธิ์ คือพลังงานแสงอาทิตย์ จากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำให้ได้น้ำที่สามารถบริโภคได้และใช้เวลาเร็วขึ้นจากเดิมที่ไม่มีเลนส์นูนเป็นตัวช่วย