การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเทศในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวดี ใจภักดี, พิชชาพร ทองมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเทศCinnamomum verum J.S.Presl เปรียบเทียบกับสารมาตราฐาน eugenalในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ในพริกที่เป็นสาเหตุของโรคเเอนเเทรคโนส โดยใช้วิธีทดสอบโดยการหยดน้ำมันหอมระเหยความเข้มข้น3000ppmลงในอาหาร PDA ใน Parts petri dish โดยใช้ปริมาตร 1 ml เก็บไว้ในอุณหภูมิ 7วัน