กระดานเลื่อนผู้พิการทางขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาวุฒิ วุฒิภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันคนพิการขาขาดคือบุคคลผู้มีความบกพร่องของทางกายจากการสูญเสียขา ทั้งจากความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังเช่น อุบัติเหตุการจราจร โรคของหลอดเลือด เป็นต้น ดังนั้น คนพิการต้องใช้กำลังกาย กำลังใจและความวิริยะอุตสาหะ เพื่อปรับตัวให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ปฏิบัติการงานได้ตามความสามารถของตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไม่ต่างจากคนปกติได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการทางขา และผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก็คือ รถเข็น ซึ่งจะต้องใช้มือในการที่จะหมุนล้อเพื่อทำการเคลื่อนที่ในการช่วยเหลือตัวเองในการเคลื่อนไหว และมีราตาที่สูง ดังนั้น กระดานเลื่อนผู้พิการขา (Wheel board for cripple ) ของเราจึงจัดทำขึ้นเพื่อ ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนที่ โดยเราได้นำหลักการของการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์มาต่อยอดในการเป็นโครงงานนี้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ได้ 360 องศา มีการใช้งานง่ายจากการหนุนที่บังคับเพื่อกำหนดทิศทาง กระดานเลื่อนถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่ติดกับพื้นราบในระดับต่ำ ดังนั้นผู้พิการขาสามารถขยับตัวขึ้นมายังกระดานเลื่อนได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ยังถูกออกแบบให้มีที่พิงหลังและยังสามรถเปิดปิดพับที่พิงหลังได้อีกด้วย