การพัฒนาแบตเตอรี่คาร์บอนคู่ชนิดลิเทียมแบบอัดประจุซ้ำได้ที่ใช้อิเล็กโตรไลค์กึ่งแข็งโดยคาร์บอนแข็งที่ได้จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิช เตือนตรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถณรินทร์ วัฒน์ธนนันท์, ชัชวรินทร์ ปูชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Abstract

Bi-anion of hexafluorophosphate (PF6ˉ) and bis(trifluoromethane sulfonyl)imide (TFSIˉ) anions incorporated with poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HEP) was fabricated for a high performance quasi solid-state dual carbon battery (SSDCB) with Li pre-doping treatment graphite and palm kernels shell-derived hard carbon (HC), as an anode and a cathode, respectively. The palm kernels shell-derived hard carbon (HC) was synthesized by one-step activation and carbonization at 800 C under nitrogen atmosphere with potassium hydroxide, as an activating agent. As result, as-prepared HC exhibited a mesoporous structure with a high surface area of 1125 m2. The ratio between PF6ˉ and TFSIˉ in the polymeric gel was optimized. The co-intercalated PF6ˉ and TFSIˉ (ratio of 1:1 v/v) in the cathode electrode of a SSDCB results in achieving high discharge capacities of 85 mAh g-1 in the potential range between 3.0 – 5.0 V (vs Li/Li+) over 300 cycles. Therefore, the co-anion of PF6ˉ + TFSIˉ incorporated quasi solid-state DCB has become a novel and important research topic for a sustainable future in energy storage. Moreover, this innovation will help adding value to wasted biomass and reducing waste to environment for the cleaner and greener world.