ระบบแจ้งเตือนผ่านขวดยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูสุดา จันทร์ปาน, ปาณิสรา อิทธิศักดิ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวัน แพรกนกแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมนี้สามารถบ่งบอกเวลาและส่งสัญญาณเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับประทานยาได้ และสามารถบอกปริมาณของยาที่จะรับประทานได้ รวมถึงช่วงเวลาในการรับประทาน เช่น ก่อนอาหาร หลังอาหาร ก่อนนอน ซึ่งเวลาปริมาณของยา และช่วงเวลาในการรับประทาน จะแสดงผลบนหน้าจอ และจะส่งเสียงที่บอกทั้งปริมาณ เวลา และช่วงเวลาการรับประทานยา เช่น ก่อนอาหาร หลังอาหาร ก่อนนอน เมื่อถึงเวลาที่จะรับประทานยา ทำให้ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมสามารถรับประทานยาได้ตามเวลาที่เหมาะสมและปริมาณของยาถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง