การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของกระถางต้นไม้จากเปลือกไข่ไก่ ร่วมกับ กากกาแฟ ถ่านแกลบ และใบก้ามปู ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณธัช เกียรติสูงส่ง, กรณ์นภพล โหรวิชิต, ปิยะกร ทองมีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วไลภรณ์ อรรถศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษา