ประสิทธิภาพของสารสกัดจากแก่นฝาง(Caesalpinia sappan Linn.) ใบพลู(Piper beetle Linn.)และ หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังเพื่อประยุกต์ใช้กับพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชพร ไชยวุฒิ, ณัฏฐณิชา สุวรรณบด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สราลี ภู่ชัย, วาสนา คำเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาฤทธิ์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของแก่นฝาง ใบพลู และหอมหัวแดง 2) ศึกษาวิธีสกัดสารเพื่อให้ได้สารสกัดจากแก่นฝาง ใบพลู และ หอมหัวแดง เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphyloococcus aureus ได้ดีที่สุด 3) เพื่อศึกษาวิธีประดิษฐ์แผ่นเจลไฮโดรคอลลอยด์โดยเพคตินจากเนื้อฝรั่งกิมจูเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ในการประดิษฐ์แผ่นเจลไฮโดรคอลลอยด์ 4) ศึกษาการพัฒนาแผ่นเจลไฮโดรคอลลอยด์เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aurues ในการรักษาโรคผิวหนัง

โครงงานนี้มีวิธีการทดลอง คือ เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง(PDA) จากนั้นนำแก่นฝาง,ใบพลูและหอมหัวแดงมาสกัดหยาบกับสารละลายเมทานอลและสารละลายเอทานอล แล้วนำสารที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และเลือกสารสกัดที่มีประสิทธิภาพยับยั้งสูงสุดในการนำไปขึ้นรูปกับแพคตินจากเนื้อฝรั่งกิมจูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพลาสเตอร์ไฮโดคอลลอยด์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus aureus บนผิวหนัง ขยายผลการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียStaphylococcus aureus โดยใช้สารสกัดจากแก่นฝางไปสู่ชุมชุนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา