เดอะ สมาร์ท รีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ บัวดิษฐ, ฑิฆัมพร เเละตี, อมลวรรณ ชนะเสนีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณัติ สายสลาม, นันท์นลิน เพชรรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้โลกของเราประสบปัญหากับภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลาสติกชนิดต่างๆ การกระตุ้นให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ และแสดงความรับผิดชอบต่อขยะพลาสติกที่ดูเหมือนจะมีการใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด “การรีไซเคิล” ถ้าทำให้สะดวก พร้อมเข้าถึงได้ง่ายจะสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้เราหันมาแยกขยะพลาสติกต่างๆ เช่นขวดน้ำพลาสติก กระป๋อง เป็นต้น แต่ปัจจุบันการรีไซเคิลมีต้นทุนในการจัดการขยะสูง นอกจากนี้ เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติที่ขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดมีราคาสูง โดยตัวเครื่องมีราคาประมาน 120,000 บาท ทำให้พวกเราสร้าง The Smart Recycle ขึ้นมา ซึ่งมีราคาต้นทุนต่ำกว่า เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติที่ขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดถึง 10 เท่า

โดยการคิดค้นการออกแบบ The Smart Recycle เพื่อเป็นการลดขยะในทางตรงและทางอ้อม