เครื่องรีดขวดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระนนท์ ผ่านพินิจ, ชัยวัฒน์ เขื่อนคำ, นันทชัย แสงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุเครื่องดื่มมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การกำจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกำจัดอีกทางหนึ่ง คือ การนำขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควร จากการสำรวจขยะในบ้านและในบริเวณโรงเรียน พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงาน เครื่องรีดขวดพลาสติก เพื่อช่วยในการลดปริมาตรของขนาดขวดพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่มีจำนวนมากและที่จัดเก็บมีน้อย ซึ่งเครื่องบีบขวดของเรามีการทำงานลักษณะเฟืองของโซ่บีบเข้าหากัน เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสในการทำให้ขวดมีขนาดแบนและมีอากาศด้านในขวดน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำมารวมกันเป็นจำนวนมากจะสามารถขายเป็นขยะรีไซเคิล สร้างรายได้สำหรับโรงเรียนและครัวเรือนได้ ซึ่งเครื่องของเราจะมีลักษณะที่เล็ก จะราคาถูก เพราะออกแบบมาให้ใช้งานภายในครัวเรือน โรงเรียน เป็นต้น