แผ่นเพราะปลูกเชิงประกอบจากมูลช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราดล สุระสังข์, นราธิป สุระสังข์, วรวุฒิ วงศ์เมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธิวัติ รักษาภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการปลูกพืชดอกที่ปลูกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นในฤดูเเล้งมีอัตราการตาย เนื่องจากผิวดินแห้งแล้งมีวัชพืชมาก อำเภอท่าตูม มีหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละวันจะมีมูลช้าง 3000-4000 kg ดั้งนั้นจึงนำมูลช้างมาออกแบบ

เป็นแผ่นเพาะปลูกเชิงประกอบจากมูลช้าง เพื่อเก็บความชุ่มชื้นของน้ำ และให้ปุ๋ยแก่พืชที่ปลูก

ผลการวิจัยพบว่า แผ่นเพาะปลูกเชิงประกอบจากมูลช้าง 1 kg แป้งมันสำประหลัง 0.25 kg กับน้ำ 1 L ด้านประสิทธิภาพ เมื่อนำไปทดลองสามารถรักษาความชุ่มชื้นของน้ำได้ดี และย่อยสลายเองได้