การศึกษาคุณสมบัติในการกันเสียงและกันความร้อนของอิฐยางฟองน้ำยืดหยุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุทางเลือกสำหรับห้องนอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกวี เมธีสุวกุล, วงศพัทธ์ เทพชัยวรกำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์