การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดเพคตินจากใบหมานน้อยที่มีผลต่อการเก็บความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรุชา วงษาเวียง, ชนาภา ดอนโอฬาร, ชนาพร ดอนโอฬาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตร์วะดี ผุสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในมากมาย ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านดิน น้ำ อากาศ ผู้จัดทำโครงงาน

จึงคิดทำกระเป๋าเก็บความเย็นจากพืชธรรมชาติ โดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีโดยวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี้

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลดลงของอุณหภูมิของว่านหางจระเข้ ผักปลัง และใบหมาน้อย

2.เพื่อศึกษาปริมาณสารเพคตินจากว่านหางจระเข้ ผักปลัง และใบหมาน้อย

3.เพื่อศึกษาการอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงวุ้น กับ สารสกัดใบหมาน้อยในความแข็งตัวของเจล

4.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเก็บอุณหภูมิของกระเป๋าความเย็นที่ทำด้วยสารสกัดเพคตินจากใบหมาน้อย

ผลการศึกษา พบว่า

  1. พืช 3 ชนิด ผักปลัง ใบหมาน้อยและว่านหางจระเข้สารสกัดของพืชทั้ง 3 เมื่อวัดอุณหภูมิ สารสกัดใบหมาน้อยมีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 2-3 ℃ส่วนว่าหางจระเข้มีอุณหภูมิลดลง 1-2 ℃

  2. พืช 3 ชนิด ผักปลัง ใบหมาน้อยและว่านหางจระเข้ พืชที่ให้สารเพคตินมากที่สุดคือ ใบหมาน้อย

  3. การทำเจลจากสารสกัดใบหมาน้อยที่แข็งตัวพอเหมาะโดยใช้ผงวุ้น 10 cm3 และสารสกัดใบหมาน้อย

2กรัมโดยคิดอัตราส่วนระหว่างผงวุ้นกับสารสกัดใบหมาน้อยอัตราส่วน 1: 2

  1. การศึกษาอุณหภูมิของกระเป๋าเก็บความเย็นจากสารสกัดใบหมาน้อยสามารถเก็บความเย็นได้ 3-7℃ใช้ได้นานถึง 10 ชั่วโมง เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้แผ่นฉนวนเก็บความร้อนเข้าไป สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความเย็นได้ 0 องศาเซลเซียส ได้ 7 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้น้ำ จะรักษาความเย็นได้ 2 ชั่วโมง

จากการทดลองข้างต้นจะเห็นว่า กระเป๋าเก็บความเย็นด้วยสารสกัดเพคตินเจลใบหมายน้อยสามารถเก็บความเย็น 3-7 ℃ใช้ได้นานถึง 10 ชั่วโมง แต่ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกโดยการใช้ใช้ฉวนเก็บความร้อนสามารถรักษาความเย็น 0 องศาเซลเซียส ได้ 7 ชั่วโมง