แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพลวัตของประชากรชันโรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคธร รุ่งเพชรรัตน์, รัชชานนท์ วงศ์ทวีลาภ, สุภัทร พันธุ์ชื่นสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดี่ยว ใจบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว (Stingless bees) เป็นแมลงขนาดเล็กจัดอยู่ในจำพวกผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้ง ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ ชันโรงจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในการใช้เพื่อผสมพันธุ์พืช ปัจจุบันมีเกษตกรจำนวนหนึ่งทำการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสร เช่น ทุเรียน เงาะ และไม้ผลต่างๆ แต่การเลี้ยงชันโรงยังไม่แพร่หลายเหมือนการเลี้ยงผึ้ง หากเราสามารถทราบหรือสามารถทำนายจำนวนของชันโรงในช่วงต่างๆ จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเลี้ยงชันโรงให้มีจำนวนที่เหมาะสมในช่วงการผสมเกสร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำการเกษตร

โครงงานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพลวัตของประชากรชันโรง (a Mathematics Model: Population Dynamics of Stingless Bee Colonies) จะสนใจศึกษาจำนวนชันโรง ณ เวลาต่างๆ โดยจะศึกษาความสัมพันธ์ของชันโรงในแต่ละระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ในแต่ละระยะ และหาคำตอบของสมการเพื่อทำนายจำนวนของชันโรงในช่วงต่างๆ ผลที่ได้จะนำไปเปรียบเทียบกับการเลี้ยงชันโรงของเกษตรกร เพื่อหาสมการที่เหมาะสมในการทำนายต่อไป