การศึกษาการสร้างแผ่นฟิล์มรับประทานได้จากผงบุกและข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณวัฒน์ สิรภัทรชัยวงศ์, กิตติพศ แก้วปลั่ง, มั่นมโน เหลี่ยมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งปิโตรเคมีเป็นหลักส่วนใหญ่เราพบพลาสติกในทุก ๆ ที่ และมลพิษของพลาสติกยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทุก ๆ ที่เช่นเดียวกันตั้งแต่ใต้มหาสมุทร แหล่งน้ำ ในป่า เกาะที่ห่างไกลหรือแม้แต่ในน้ำแข็งของทวีปอาร์กติก (พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง, 2022) การศึกษาการสร้างฟิล์มที่มาจากวัสดุธรรมชาติและสามารถรับประทานได้ โดยได้มีการทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำฟิล์มอย่างหลากหลายได้แก่ การทำฟิล์มห่ออาหารจากแครอต (สยามรัฐออนไลน์, 2563) การทำฟิล์มผสมไคโตซานอะกาโรสบรรจุผลึกไมโครเซลลูโลส (ธนนชาติ และคณะ, 2560) การพัฒนาฟิล์มและสารเคลือบรับประทานได้จากแป้งข้าวจ้าวมาประยุกต์ใช้ในทอฟฟี่ผลไม้ (วรรณา ขันธชัย, 2555) โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกข้าวและผงบุกเป็นส่วนประกอบในการทำฟิล์มเนื่องจากข้าวเป็นอีกหนึ่งวัสดุทำฟิล์มที่มีคุณประโยชน์ สามารถรับประทานได้ และมีผลผลิตออกมาในตลาดจำนวนมากในทุก ๆ ปีส่วนผงบุกนั้นมีสารกลูโคแมนแนน (glucomannan) อยู่ภายในโดยเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีน้ำหนักมวลโมเลกุลสูง ซึ่งโมเลกุลของกลูโคแมนแนนประกอบด้วยน้ำตาลสองชนิดคือกลูโคส และแนมโนสมีฤทธิ์ช่วยดูดซึมน้ำในกระเพาะอาหาร ช่วยให้อิ่มเร็วให้พลังงานต่ำเหมาะกับคนที่ต้องการรับประทานอาหารน้อยลงเพื่อลดน้ำหนักด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะทำการศึกษาการทำฟิล์มรับประทานได้จากข้าวและบุกเพื่อนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยในการศึกษานี้จะศึกษาชนิดของแป้งข้าวที่เหมาะสมและอัตราส่วนการผสมของแป้งข้าวกับผงบุกที่เหมาะสม โดยประเมินคุณภาพจากความหนาแน่นของแผ่นฟิล์มความสามารถในการละลายน้ำของแผ่นฟิล์ม และความทนต่อแรงดึงของแผ่นฟิล์ม