การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์เจือสังกะสีโดยวิธีการตกตะกอนร่วมและศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกเพื่อสมบัติต้านแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ทศศะ, พรทิพย์ เว้นบาป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์เจือสังกะสี และศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก รวมถึงตรวจสอบคุณลักษณะของสารที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง Surface area and Pore size analyzer (BET) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ผิวจําเพาะ ขนาดของรูพรุนและศึกษารูปร่างของรูพรุน จากนั้นใช้สารที่สังเคราะห์ได้ใช้เป็นฟิล์มบางเคลือบลงบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากวัสดุพอลิเมอร์ PLA ด้วยเทคนิคยูวีเคียว นำบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการเคลือบฟิล์มบางมาทำการวิเคราะห์ช่องว่างพลังงาน (Eg) ลักษณะพื้นผิว และทดสอบความคงทนของฟิล์มบางโดยใช้วิธีการสังเกตการหลุดออกของฟิล์มบางหลังการปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงและศึกษาประสิทธิภาพ การต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli บนผิวบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์เจือสังกะสี ด้วยวิธีการ OD600 และ Standard plate count technique เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์อาหารที่คงทนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สามารถนำไปประยุกต์ในการถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอื่นๆ