การพัฒนาแผ่นเจลรักษาแผลในปากจากเทียนเกล็ดหอยเคลือบสารสกัดชะเอมไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล, ธนกมล วรรณสาร, ภานุมาส นาคะเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นเจลรักษาแผลในปากจากเทียนเกล็ดหอยเคลือบสารสกัดชะเอมไทยและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแผ่นเจลรักษาแผลในปากจากเทียนเกล็ดหอยเคลือบสารสกัดชะเอมไทย

ในการสกัดเจลจากเทียนเกล็ดหอย พบว่าเวลาที่ในการแช่น้ำ1ชั่วโมง ทำให้น้ำหนักของเทียนเกล็ดหอยมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดประมาณ 9 เท่าจากน้ำหนักเดิม สำหรับการสกัดชะเอมไทยโดยใช้ตัวทำละลายเอทานอล เฮกเซน และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พบว่า การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ได้ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 205.69 + 205.69 ± 0.45 (TPC; mg GAE/g extract) และมีค่าร้อยละปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เท่ากับ 77.9 โดยมีค่าใกล้เคียงกับการใช้เอทานอล ในการหาค่า MIC ของสารสกัดชะเอมไทย พบว่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. mutans ได้ มีค่าเท่ากับ 0.05 µg/ml ในการพัฒนาแผ่นเจลเทียนเกล็ดหอยเคลือบสารสกัดชะเอมไทย พบว่าสูตรที่ 4 ที่มีอัตราส่วนของเทียนเกล็ดหอยต่อสารสกัดชะเอมไทย เป็น 7.5 :5.0 กรัม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นแผ่นเจลรักษาแผลในปาก โดยมีอัตราการปลดปล่อยสารสำคัญมากที่สุดในช่วง 2 ชั่วโมงแรก และมีค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้ง (clear zone) เท่ากับ 12.4 mm