การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย Machine Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประพิณกัญญา วันทอง, ธนัชภูมิ รัศมีรณชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้นาฬิกาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้นส่วนใหญ่ผู้ผลิตไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตา อีกทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะยังมีราคาที่สูง จับต้องได้ยาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงต้องการจัดทำอุปกรณ์บอกเวลาสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีคุณสมบัติในการบอกเวลาและการฝากข้อความถึงบุคคลสำคัญ โดยใช้หลักแนวคิดในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วย Machine Learning โดยใช้ไอซีสร้างฐานเวลาจริง ( Real Time Clock )ในการบอกเวลา และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 และตัวรับ-ส่งสัญญาณบลูทูธเป็นตัวหลักในการฝากข้อความถึงบุคคลสำคัญ โดยในการจัดทำมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ บอร์ด Arduino R3 , ตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธชนิด 5.0 ,ไอซีรับ-เล่นเสียง ISD2590, ไอซีสร้างฐานเวลาจริง( Real Time Clock) โดยเริ่มต้นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วย Reinforcement Learning Model เพื่อใช้ในการคุยโต้ตอบกับผู้พิการทางสายตาในชุดคำถามต่างๆ จากนั้นจึงติดตั้งไดรเวอร์ลงบนบอร์ดแล้วทำการต่อวงจรเข้ากับไอซีสร้างฐานเวลาจริงและไอซีรับ-เล่นเสียง แล้วจึงประกอบเข้ากับตัวรับ-ส่งสัญญาณบลูทูธ