การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่และโหระพาที่มีผลต่ออัตราการลดจำนวนลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles ในพื้นที่โรงเรียนสิงห์สมุทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครวิชญ์ สง่าเมือง, รณกร สุวรรณโชติ, ชีวารัตน์ ผาสุขเจริญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธนันท์ นุชคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์สมุทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่และโหระพาที่มีผลต่ออัตราการลดจำนวนลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles ในพื้นที่โรงเรียนสิงห์สมุทร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่และโหระพาที่มีผลต่ออัตราการลดจำนวนของลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles และ เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่และโหระพามีผลต่ออัตราการลดจำนวนลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles

การเก็บตัวอย่างและจำแนกชนิดของลูกน้ำยุงในโรงเรียนสิงห์สมุทร จากการสำรวจพบว่า พบลูกน้ำยุงสายพันธุ์ Aedes 4 จุด ได้แก่ ห้องน้ำชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องน้ำหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

บ่อน้ำหน้าตึก 14 และบริเวณตึก 14 และลูกน้ำยุงสายพันธุ์ Anopheles 2 จุด ได้แก่ ริมคลองโคกหนองนา

ริมคลองข้างหอประชุม 55 โดยทำการแยกสายพันธุ์จากลักษณะตามสัณฐานวิทยา

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสะระแหน่และโหระพาที่มีผลต่ออัตราการลดจำนวนลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles ในพื้นที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยการสกัดหยาบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % 100 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้น 0.5 โดยมวลต่อปริมาตร และ 1.0 โดยมวลต่อปริมาตรและกลั่นสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการกลั่นแบบธรรมดาอย่างง่าย พบว่าสารสกัดหยาบจากสะระแหน่มีผลต่ออัตราการลดจำนวนลูกน้ำของยุงสายพันธุ์ Aedes และ Anopheles มากกว่า สารสกัดหยาบจากโหระพา และสารสกัดหยาบจากสะระแหน่มีผลต่อการลดจำนวนของยุงสายพันธุ์ Aedes มากกว่ายุงสายพันธุ์ Anopheles