ระบบจองคิวเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ กสิปิยกุล, อารวี นรการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีแฟรนไชส์ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมากมาย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของคนที่ไม่อยากส่งผ้าซักที่ ร้านซักอบรีด เนื่องจากเมื่อนําผ้าไปส่งจะมีปัญหาด้านต่างๆ เช่น เกิดการคัดแยกผ้าผิด ขาดแรงงานในการช่วยซักทํา ให้ผ้าที่ส่งผ้าที่ส่งนั้นใช้เวลาในการซักนานกว่าปกติ คราบออกไม่หมดบางที่มีกลิ่นอับชื้น, ผ้าไม่เรียบ และกลิ่นน้ํายา ของร้านนั้นกลิ่นไม่ถูกใจ น้ํายาของร้านซักผ้าอาจทําให้เกิดการระคายเคืองแก่ตัวของผู้ส่งซัก ผู้คนจึงหันไปใช้บริการ ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพื่อให้ได้ผ้าที่ยังคงสภาพและไม่สลับกับผู้อื่น มีกลิ่นที่ถูกใจแก่ผู้ซักไม่ได้ใช้เวลารอข้าม วัน เนื่องจากการซักผ้าโดยตู้หยอดเหรียญนั้นผู้ซักนั้นต้องซักเองจึงต้องนําเอาน้ํายาปรับผ้านุ่มและน้ํายาซักมาเองทํา ให้สามารถเลือกใช้กลิ่นตามที่ต้องการ และลดความเสี่ยงต่อการที่น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือน้ํายาซักผ้านั้นทําให้เกิดการ ระคายเคืองเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเราต้องซักผ้าเองแล้วจึงทําให้ต้องใช้เวลานานในการรอทั้งตอนซักธรรมดาหรืออบแห้ง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง บางแห่งนั้นไม่มีบริการดูผ้าในขณะซักให้และส่วนใหญ่ไม่มีบริการซักให้เนื่องจากลดต้นทุนใน การจ้างพนักงงาน ทําให้ผู้ซักนั้นต้องใช้เวลาในการรอเอง, ไม่สามารถจองคิวได้ดังนั้นต้องนั่งรอเมื่อไม่มีเครื่องให้ซัก และไม่สามารถรู้ได้ว่าเหลืออีกกี่คิว ส่วนใหญ่ผู้ใช้ที่บริการร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนั้น คือ นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ หอหรือผู้ที่ทํางานไกลบ้านไม่มีเครื่องซักผ้าจึงต้องมาใช้บริการ

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากบอร์ด Arduino เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกสบายใน ชีวิตประจําวันมากขึ้น มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน บอร์ด Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ สามารถอ่านอินพุตจากตัวตรวจจับแสง, ใช้นิ้วกดบนปุ่ม หรือส่งข้อความไปยัง Twitter และเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตเปิด ใช้งานมอเตอร์, เปิดไฟ LED หรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมบอร์ดว่า ต้องทําอะไร โดยส่งชุดคําสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด ในการทําเช่นนั้นคุณต้องใช้ภาษา Arduino ซึ่งมี คําสั่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อเขียนในรูปแบบภาษา C++ และใช้ซอฟต์แวร์ Arduino IDE เป็นหลักในการประมวลผล ผู้จัดทํา เลยได้ศึกษาและพบว่า Arduino Nano V3 CH340G เป็นบอร์ดขนาดจิ๋ว ใช้ CPU ATMEGA328 เหมือนกับรุ่น UNO แต่มีจํานวน input/output น้อยกว่าเพราะต้องการให้มีขนาดเล็ก Arduino Nano สามารถโปรแกรมได้โดยตรงผ่าน USB port โดยไม่ต้องซื้อตัวโปรแกรมเพิ่มเติมเหมือนบอร์ด Arduino Pro mini และมี NodeMCU ESP8266 ส่ง ข้อความ รูปภาพ และสติ๊กเกอร์ผ่าน Line Notify โดย LINE Notify เป็นบริการของ LINE ที่ทําให้เราสามารถส่ง ข้อความหาผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้เป็นสมาชิก โดยผ่าน API ทาง HTTP POST จึงนํามาพัฒนาในส่วนของการ จองคิวเครื่องซักผ้าเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานต่อไป